Untitled Document
[1]
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
หนังสือราชการ :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
 

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (4)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (6,367)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
การอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของครูชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของ สพฐ. (2)
บันทึก : 15 เมษายน 2563 | อ่าน (5,346)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ สังกัด สพฐ. (1)
บันทึก : 25 มีนาคม 2563 | อ่าน (6,294)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
แจ้งรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (2)
บันทึก : 19 มีนาคม 2563 | อ่าน (6,138)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) (3)
บันทึก : 03 กุมภาพันธ์ 2563 | อ่าน (5,666)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3)
บันทึก : 21 มกราคม 2563 | อ่าน (5,404)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
เยี่ยมสนามสอบ NT
13 ภาพ 242 เข้าชม
ประชุม ก.ป.ต.น.
6 ภาพ 177 เข้าชม
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3